top of page

Definities

 

In onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de advocaat: Advocatenkantoor Johan Platteau , met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 210, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0812.442.009 en al haar advocaat-vennoten, advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs, die allen verbonden zijn aan de balie van Antwerpen en die allen hun diensten verrichten in naam en voor rekening van Advocatenkantoor Johan Platteau.

 • de cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie de advocaat opdrachten uitvoert en prestaties levert en met wie de advocaat een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft gesloten.

 

Informatie

 

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, op eigen initiatief dan wel op verzoek van de advocaat, alle nuttige en correcte informatie aan de advocaat.

 

Beroep op derden

 

Buiten de gebruikelijke taken die door de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

 

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt, tenzij in geval van hoogdringendheid. Deze instemming kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven.

 

Elk beroep op derden geschiedt in naam en voor rekening van de cliënt, hetgeen ook zo zal worden meegedeeld aan de betrokken derde. De cliënt geeft hier uitdrukkelijk volmacht toe aan de advocaat.

 

Kosten en erelonen

 

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend op basis van de geleverde prestaties aan de hand van een uurtarief.

 

Behoudens anders akkoord bedragen onze tarieven:

 • Eerst verkennend consult voor zover op ons kantoor, met advies, voorstel tot aanpak en antwoord op uw vragen: inclusief BTW € 150 en €175 na 17:30.

 • Opening van een dossier: inclusief BTW € 150

 • No cure – small pay: in overleg met de cliënt kan een lager uurloon afgesproken worden tot € 50 per uur, in combinatie met een succesfee.

 • Gebruikelijke kantoorkosten en administratiekosten

 • Gerechtelijke kosten aan kostprijs

 • Er kan een vast bedrag overeengekomen worden voor personen die in hechtenis verblijven tot aan hun invrijheidstelling. De afgesproken som dient vooraf te worden betaald. Ze is niet terug betaalbaar indien de cliënt de samenwerking verbreekt. Indien het advocatenkantoor de samenwerking verbreekt, worden de kosten en de erelonen aangerekend zoals hieronder bepaald.

 

Deze tarieven variëren in het algemeen als volgt:

                                                                                                                                            Excl. BTW                           Incl. BTW

 • Voor advocaat-vennoten:                                                                                             vanaf € 250                         € 302,50

 • Voor advocaat-medewerkers:                                                                                      vanaf € 150                         € 181,50

 

Verder gelden:

 • Tekstverwerking (algemeen)                                                                                        € 10,00                                € 12,10

 • Tekstverwerking procedurestukken / contracten                                                         € 12,00                                € 14,52

 • Verwerking inkomend poststukken / fax /mail                                                              € 2,50                                  € 3,02

 • Uitgaande faxberichten                                                                                                € 1,78                                  € 2,15

 • Aangetekende zendingen                                                                                            € 10,00                                € 12,10

 • Kopieën / Scans                                                                                                           € 0,33                                  € 0,40

 • Verplaatsingskosten / km                                                                                             € 1,00                                  € 1,21

 • Vacatiekosten / km                                                                                                       € 1,00                                  € 1,21

 • Boekhoudkundige verwerkingen                                                                                 € 1,25                                  € 1,51

 • Telefonie per eenheid                                                                                                  € 2,50                                  € 3,02

 • Consultatie tijdens kantooruren                                                                                   € 123,97                              € 150,00

 • Consultaties na kantooruren                                                                                        € 144,63                              € 175,00

 

 • Deurwaarderskosten en gerechtskosten (rolrechten, strafdossier,…) zijn vrijgesteld van BTW.

 

Urgentietarief: + 50%

Ter verduidelijking:

In bijzondere situaties en rekening houdende met de complexiteit en vereiste specialisatie, de eventuele hoogdringendheid en/of het belang van de zaak, kunnen andersluidende afspraken worden gemaakt.

 

Behoudens wettelijke of reglementaire uitzonderingen, is de advocaat verplicht op zijn prestaties BTW aan te rekenen aan het tarief van 21%.

 

In een schriftelijke of mondelinge individuele overeenkomst kan ook een succesfee worden afgesproken, waarvan de berekeningsmethode desgevallend zal worden overeengekomen.

 

De kantoorkosten, zullen afzonderlijk worden aangerekend, per eenheid of aan de hand van een forfait, afhankelijk van de overeenkomst die de advocaat en de cliënt daarover mondeling of schriftelijk sluiten.

 

De gerechtskosten en de voorgeschoten kosten zoals de kosten van een gerechtsdeurwaarder, griffie- en rolrechten, kosten voor opzoekingen, vertalingen, parkeerkosten enz., zullen gedetailleerd worden opgenomen in de staat van kosten en erelonen en aan de reële kostprijs worden doorgerekend aan de cliënt. Verplaatsingskosten van de advocaat zullen worden aangerekend aan 0,80 euro per kilometer (excl. BTW).

 

Op de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) kan de cliënt informatie vinden over de voorwaarden voor en de aanvraag van (gedeeltelijk) kosteloze juridische bijstand. Tenzij in een schriftelijke individuele overeenkomst anders werd overeengekomen, verklaart de cliënt niet in aanmerking te komen voor (gedeeltelijk) kosteloze juridische bijstand of daar geen beroep op te willen doen.

 

Facturatie en betaling

 

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

 

In de tussentijdse afrekening of de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de circulaire van 20 november 2013.

 

De cliënt betaalt de provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en eindstaat van de advocaat binnen veertien dagen na de verzending van de uitnodiging tot betalen of de factuur. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisienota’s, tussentijdse afrekeningen of eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst per aangetekend schrijven protesteren.

 

Bij gebreke van betaling binnen de opgelegde termijn, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

 

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning alsmede een schadevergoeding à rato van 10% op het openstaande saldo, met een minimum van 250,- euro en een maximum van 2.500,- euro.

 

Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald.

 

Derdengelden

 

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.  Deze regel is niet van toepassing op ontvangen bedragen kleiner dan 250,- euro.

 

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt in naam of voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Het feit dat de advocaat het bedrag van de openstaande provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

 

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

Aansprakelijkheid

 

De verbintenissen die de advocaat op zich neemt in de uitvoering van zijn opdracht zijn inspanningsverbintenissen, tenzij in de eventuele schriftelijke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt uitdrukkelijk het tegendeel werd overeengekomen.

In geen geval kan de advocaat aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig van de cliënt of van de aan de cliënt verbonden derden, zoals familieleden, vrienden, kennissen, werknemers, leveranciers, opdrachtnemers of opdrachtgevers (deze lijst is niet beperkt en kan uitgebreid worden).

 

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000,- euro per schadegeval. De door de Orde van Vlaamse balies onderschreven polis bij Amlin Europe wordt op verzoek ter inzage meegedeeld.

 

Op verzoek van de cliënt kan voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering worden afgesloten mits de betaling door de cliënt van een bijkomende premie. Wanneer geen zulke hogere verzekering wordt afgesloten, wordt de gewone verzekering door de cliënt als voldoende beschouwd.

 

Tenzij in geval van opzet van de advocaat, is de aansprakelijkheid van de advocaat in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd, onverminderd de gebeurlijke bijzondere bescherming die aan consumenten toekomt op basis van wettelijke of reglementaire bepalingen.

 

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 1.500,- euro.

 

Beëindiging van de overeenkomst

 

Zowel de cliënt als de advocaat kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat resp. de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties en/of voorgeschoten kosten tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Louter omwille van de beëindiging van de overeenkomst op zich kan noch de advocaat, noch de cliënt schadevergoeding vragen.

 

In geval van beëindiging  van de overeenkomst door de advocaat, zal de advocaat rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen, met uitzondering van vertrouwelijke documenten conform de regels van de deontologie.

 

Nietigheid, ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid

 

De nietigheid, ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van een of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst die tussen de advocaat en de cliënt werd gesloten, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen. Een eventueel nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar beding zal worden vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat zo goed mogelijk overeenstemt met de bedoeling van partijen en de geest van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst die tussen de advocaat en de cliënt werd gesloten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

De overeenkomst tussen partijen en onderhavige algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan en dienen te worden uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.

 

Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot de overeenkomst tussen partijen en onderhavige algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, zullen exclusief ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen (arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen (Vredegerecht 5e kanton)).

 

De voorwaarden in de overeenkomst tussen advocaat en cliënt gelden bij voorrang in geval van strijdigheid met algemene voorwaarden.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

versie 3.0 van 19.03.2017

bottom of page